I. PROGRAMI POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Podijelite objavu:

Radi stvaranja pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija će u 2019. godini temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, a u skladu s Planom dodjela potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini objaviti javne pozive za dodjelu potpora za sljedeće mjere:

  Naziv potpore Planirana sredstva u proračunu Županije za 2019. godinu za provedbu
1. Potpora mladim poljoprivrednicima 200.000,00
2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 100.000,00
3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 100.000,00
4. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda 100.000,00
5. Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu 50.000,00
6. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka 250.000,00
7. Potpora za dobrobit životinja 50.000,00
8. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi 200.000,00
9. Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda 300.000,00
10. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje 250.000,00
11. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda 250.000,00
12. Potpora za uređenje ruralnog prostora 2.500.000,00
13. Potpora za manifestacije 400.000,00
14. Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu 500.000,00
UKUPNO 5.250.000,00 kuna

Javni pozivi za dodjelu potpora za mjere od rednog broja 1 do 12, bit će objavljeni od 1. ožujka, Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije od 15. ožujka, a Javni poziv za dodjelu potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu objavit će se 28. ožujka 2019. godine. Javni pozivi bit će otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske žpanije za 2019. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine, odnosno Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava za Potpore za manifestacije mogu se podići u Upravnom odijelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr,

Uvjet za dobivanje potpora je da korisnici moraju imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno ulaganje mora biti na području Županije, odnosno aktivnosti istraživačkog projekta moraju se provoditi na području Županije.

Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi put je nositelj poljoprivrednog gospodarstva ne kraće od jedne niti duže od tri godine. Primarna poljoprivredna djelatnost je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu navedenih u Prilogu I. Ugovora funkcioniranju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU. Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode

Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi. Pojam elementarne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda. Intenzitet potpore je do 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

  1. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora se odobrava za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu provedene od ovlaštenih institucija.  Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000,00 kuna po korisniku.

Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda

Potpora se odobrava korisnicima koji posjeduju objekt za smještaj stoke za one prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10 mjeseci. Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine praseta od registriranog uzgajivača s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrana za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju.

Prihvatljivi troškovi odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno. Intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu

Potpora se odobrava korisnicima koji posjeduju u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara koji se odnose na umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala. Ukupan broj genetskog materijala za koji korisnik može ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i ovčarskoj proizvodnji ne može biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje, a u svinjogojskoj proizvodnji ne može biti veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00 kuna.

Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu

Potpora se odobrava za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu za korisnike registrirane kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u središnji popis koji vodi HAPIH. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile. Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.

Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu do 10 junica. Intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30% prihvatljivih troškova, i može iznositi:

u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 20.000,00 kuna po korisniku,

u svinjogojskoj proizvodnji do 600,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 10.000,00 kuna po korisniku i

u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 300,00 kuna za ženska grla i do 800,00 kuna za muška grla, a ukupno najviše do 5.000,00 kuna po korisniku.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 40% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj proizvodnji do 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji do 14.000,00 kuna, te u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 7.000,00 kuna.

Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka

Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka. Potpora iznosi:

-               za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna,

-               za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna i

-               za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 20%.

Potpora za dobrobit životinja

Prihvatljivi troškovi ove mjere su za korisnikeposjeduje u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode, kontrola kvalitete hrane, prevencija, kontrola i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanje prostornih uvjeta za prašenje krmača i nabave električnog pastira s potrebnom opremom. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi

Potpora se odobrava za korisnike koji su kao pravne osobe registrirani za znanstvene odnosno istraživačke radove, a koji svoje istraživačke aktivnosti povodi na području Osječko-baranjske županije i to za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća. Potpora iznosi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna. Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživačke projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom.

Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine. Prerada poljoprivrednih proizvoda definirana je Uredbom 1407/2013. i znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno ulaganje mora biti na području Županije.

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše po zahtjevu do 40.000,00 kuna.

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Korisnik ove potpore može biti poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora se dodjeljuje korisnicima za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama. Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše po zahtjevu do 10.000,00 kuna.

Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje proizvođačima poljoprivrednih proizvoda i sektorskim udruženjima poljoprivrednika registriranim kao udruge, zadruge, klasteri i slično za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije. Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše po zahtjevu do 30.000,00 kuna. Potpora za manifestacije

Potpora se dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, udrugama registriranima za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te fizičkim i pravnim osobama za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama. Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

Potpora za uređenje ruralnog prostora

Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i ugradnjom putne mreže u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za troškove nabave potrebnog materijala, građevinske radove kao i druge troškove koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže. Prihvatljive su sve aktivnosti koje nisu predviđene Mjerom M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. i drugih EU fondova, prije svega EU fonda za regionalni razvoj u kojima je prihvatljiv korisnik jedinica lokalne samouprave.