Općina Jagodnjak poziva na Savjetovanje o komunalnom redu

Podijelite objavu:

Općina Jagodnjak poziva zainteresirane na savjetovanje o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu čiju tematiku objavljujemo:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Općine Jagodnjak broj 2/19., dalje: Odluka) mijenja se i dopunjuje kako slijedi.

Članak 2.

Članak 14. stavak 3. Odluke se mijenja i novi glasi:

„(3) Ovom Odlukom mora se  osigurati mogućnost korištenja površina javne namjena na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.“

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi:

„(1) Općina je dužna stalno poduzimati mjere za osiguranje mogućnosti korištenja površina javne namjene na način koji omogućava  kretanje osoba s posebnim potrebama. Izgradnja, dogradnja ili rekonstrukcija površina javne namjene izvodi se na način da se osigurava mogućnost kretanja osoba s  posebnim potrebama.

(2) Uređaji postavljeni na površinama javne namjene postavljaju se na način da ih mogu koristiti i osobe s posebnim potrebama. Na parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno propisima.

(3) Prilikom izvođenja bilo kakvih radova na   površinama javna namjene, mora se osigurati mogućnost kretanja osoba s posebnim potrebama.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Jagodnjak.

Pisane materijale možete pročitati na web stranici Općine Jagodnjak – jagodnjak.hr

Predsjednik:

Milenko Tovjanin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: